0497/84 23 30 info@smarttogether.be

Algemene Voorwaarden

 

Dit zijn de algemene voorwaarden van SMART2gether, gevestigd te 1703 Schepdaal, Scheestraat 35, België, ondernemingsnummer 0685 832 461.

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Klant”, hierna te noemen: “de opdrachtgever” en SMART2gether. Waarop SMART2gether deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies en zijn toepasbaar op alle offertes, aanbiedingen en contracten van SMART2gether en diens opdrachtgever.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “de opdrachtgever” en zijn directie.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van SMART2gether zijn vrijblijvend, tot op het ogenblik van aanvaarding door “de opdrachtgever”. Aanvaarding komt tot stand door ondertekening van “de samenwerkingsovereenkomst” door “de opdrachtgever”. “De samenwerkingsovereenkomst” wordt een effectief contract bij ondertekening ervan en vervangt alle eerder afgesloten mondelingen en/of schriftelijke akkoorden.

2. SMART2gether kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien “de opdrachtgever” redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, en kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in “de samenwerkingsovereenkomst” vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SMART2gether niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen “de opdrachtgever” en SMART2gether wordt aangegaan voor de duur bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt SMART2gether niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. Indien SMART2gether gegevens (informatie, documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) behoeft van”de opdrachtgever” voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat “de opdrachtgever” deze juist en volledig aan SMART2gether ter beschikking heeft gesteld en dit binnen de 5 werkdagen.

4. SMART2gether heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. SMART2gether is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. SMART2gether is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

2. “De opdrachtgever” zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie en die “de opdrachtgever” niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling. In dit geval heeft SMART2gether het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat “de Opdrachtgever” zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

4. Bij beëindiging van de overeenkomst zal “de opdrachtgever” alle door SMART2gether verleende diensten betalen, alsook de kosten die SMART2gether heeft moeten maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag dat SMART2gether nog had kunnen factureren aan “de opdrachtgever” indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

5. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

6. De overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk of per mail beëindigd worden, één maand voor afloop van het lopende contract. Zonder deze opzegging, zal de overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd met één maand.

7. SMART2gether heeft het recht bij elke verlenging (stilzwijgend of schriftelijke vernieuwing van de overeenkomst) nieuwe voorwaarden uit te werken en in de vernieuwde overeenkomst op te nemen. SMART2gether verplicht zich ertoe de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen.

8. Projecten die “on hold” zijn gezet door enerzijds SMART2gether of anderzijds “de Opdrachtgever”, geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. SMART2gether kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SMART2gether geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SMART2gether niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

3. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of “de opdrachtgever” zelf.

4. SMART2gether kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, (op een door SMART2gether aan te geven wijze), tenzij schriftelijk anders door “de opdrachtgever” aangegeven. SMART2gether is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van SMART2gether zijnde BNP FORTIS PARIBAS BE26 0018 2696 8829.

3. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

4. Betalingen aan derden, zoals: betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekers statistieken, hosting, klikbudgetten, mediabudgetten, conversievergoedingen, e.a. worden integraal aan de opdrachtgever doorgefactureerd, tenzij is overeengekomen deze kosten aan derden rechtstreeks aan de opdrachtgever te richten.

5. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur – per aangetekend schrijven – aan SMART2gether kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6. Indien “de opdrachtgever” in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is “de opdrachtgever” van rechtswege in verzuim. “De opdrachtgever” is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de “de opdrachtgever” in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien “de opdrachtgever” niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door SMART2gether, is de “de opdrachtgever” een nalatigheids-interest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in Art. 5 wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van “de opdrachtgever”. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SMART2gether echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de “de opdrachtgever” worden verhaald. “De opdrachtgever” is over de verschuldigde gerechtelijke en executiekosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SMART2gether- in het kader van de overeenkomst – geleverde zaken, blijven eigendom van SMART2gether totdat “De opdrachtgever” alle verplichtingen uit de met SMART2gether gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door SMART2gether geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien SMART2gether aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. SMART2gether is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SMART2gether is uitgegaan van door of namens “De opdrachtgever” verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. SMART2gether kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk soort schade aan derde partijen, veroorzaakt door “de opdrachtgever”, die zou voortvloeien uit het al dan niet onrechtmatig gebruik van haar producten of diensten.

4. SMART2gether kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door “de opdrachtgever” zelf of door derde partijen (bijv. hosting, Affiliate sites, Google, e.a.)

5.SMART2gether is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst.

6. Indien SMART2gether aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SMART2gether beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

7. SMART2gether is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.

8. SMART2gether biedt geen garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet behalen van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze resultaten sterk worden beïnvloed door externe factoren, zowel online als offline, waarop SMART2gether geen controle heeft. Bijvoorbeeld: acties van “de opdrachtgever” zelf, alsook van derde partijen zoals Google, Yahoo, Affiliate sites, e.a.. Verder erkent de “de opdrachtgever” ook de online concurrentiegraad of willekeur van zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

9. Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te behalen, zal SMART2gether voor bepaalde diensten afhankelijk zijn van de service, software en diensten van andere partijen. Mediabudgetten die op voorhand door SMART2gether worden opgesteld, zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door derde partijen worden gefactureerd. In geval van verschillende bedragen, gelden de facturen van derde partijen in kwestie als werkelijke bedragen en/of aantallen.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht geregistreerd of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, ‘know-how’, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s, etc.

2. “De Opdrachtgever” waarborgt en vrijwaart SMART2gether voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan SMART2gether ter beschikking wordt gesteld. “De opdrachtgever” waarborgt ook dat het gebruik van dit materiaal en deze informatie geen inbreuk vormt op nationale of internationale regelgeving, noch op de rechten van derden en vrijwaart SMART2gether tegen elke mogelijke vordering van derden met betrekking tot dit materiaal of deze informatie.

3. Bij elke bewerking (of aanpassing) door de opdrachtgever (of derden) aan de website (of aan de tools) waar SMART2gether zijn diensten op levert zal “de opdrachtgever” SMART2gether onmiddellijk in kennis stellen.

4. “De opdrachtgever” aanvaardt en erkent dat de uitvoering en de diensten van SMART2gether hierdoor ernstig kunnen worden beïnvloed en/of gehinderd, door aanpassingen waarvan SMART2gether op voorhand niet werd ingelicht.

5. SMART2gether kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke tekortkomingen van de “de opdrachtgever” aan zijn verplichtingen, genoemd onder artikel 2.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SMART2gether partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechtbanken van Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om geschillen in kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SMART2gether het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dendermonde

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SMART2gether.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

[addthis tool=addthis_vertical_follow_toolbox]